<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 frameset//CZ" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd"> <html> <head> <title>vodn strnka</title> </head> <body BGCOLOR="Silver"> <H1>Co je clem tchto strnek?</H1> ZpYstupnit hlavn, <a href=ekonomickespisy.html><b>pYedevam ekonomick, spisy</b></a> K. Marxe a B. Engelse v elektronick a stahovateln form. <b>Texty jsou Yazeny chronologicky</b>. Rukopisy Grundrisse dly <a href="Rukopisy_Grundrisse_1.pdf"><b>jedna</b></a>, <a href="Rukopisy_Grundrisse_2.pdf"><b>dva</b></a> a <a href="Rukopisy_Grundrisse_3.pdf"><b>tYi</b></a> - zatm asi nejvznamnja pYspvky tchto strnek - jsou tedy v ekonomickch spisech na strnce hodn dole. Ve druh fzi se zde objev k nim se bezprostYedn vztahujc spisy, kter pYedjmaj nebo dodate n vysvtluj jeho pYstup k chpn a modelovn ekonomie kapitalismu. Nebudou zde zveYejHovny jeho politick spisy a dopisy, snad s vyjmkou "Manifestu", kter krom politickho vyjYen zahrnuje i zkladn prvky chpn djin a vvoje lidsk spole nosti. <p></p> Clem tchto strnek <b>nen</b> prezentace politickch nzoro, ale pYedevam zprostYedkovn Marxova chpn proceso a modelovch struktur kapitalismu. <H1>Pro  takov cl?</H1> O Karlu Marxovi a jeho "Marxismu" se toho namluv a napae hodn - bohu~el asto bez dobr znalosti vci - nkdy se dokonce zd, ~e "vklady" jeho texto jsou zkreslovny zmrn. Ideologick pYedpojatost, ae u~ vedena z jakkoliv pozice, vede k odmtn zajmavch a podntnch myalenek, kter mohou bt velice u~ite n pro pochopen stvajcho svta a jeho dalaho smYovn. <br> Vynechme-li tedy ideologicky zkreslen nesmysly, pro jejich~ sepisovn je skute n znalost kritizovanch autoro, ae u~ je to kdokoliv, spae problmem, je fakt, ~e v eskm jazyce krom vydanch spiso v pYedrevolu nch dobch, a ty nejsou nijak zvlae dobYe pYstupn, vyael jenom jeho ~ivotopis a Komunistick manifest, co~ je pro rozumnou znalost Marxova u en pYlia mlo. Pro dnean dobu jsou nejdole~itja jeho ekonomick spisy, proto~e na kvalitativn rovni velice dobYe popisuj zkladn mechanismy fungovn kapitalismu. Navazuj na n svmi dly i dnean politi t geografov, sociologov - zatm mlo ekonomov, co~ se ned vysvtlit jinak, ne~ ideologickmi pYedsudky. <br> <script src="http://c1.navrcholu.cz/code?site=133695;t=lb80" type="text/javascript"> </script> <noscript><div><a href="http://navrcholu.cz/"> <img src="http://c1.navrcholu.cz/hit?site=133695;t=lb80;ref=;jss=0" width="80" height="15" alt="NAVRCHOLU.cz" style="border:none" /> </a></div> </noscript> </body> </html>