Ekonomické spisy

Zde uvedené spisy jsou ty, kde je hlavním jejich obsahem ekonomika nebo ekonomická teorie. Všechny ostatní spisy Karla Marxe a Bedřicha Engelse jsou v sekci ostatní spisy. Oddělil jsem je proto, že je v těchto spisech sledovatelný vývoj názorů na ekonomickou teorii kapitalismu. Proto jsou také řazeny chronologicky. Ačkoliv tyto spisy - včetně jejich publikace - jsou hlavním smyslem těchto stránek, jsou ostatní důležité rovněž - Marx zasazoval svoje chápání ekonomických teorií do kontextu historického vývoje lidské společnosti, což mu umožnilo vysvětlovat kapitalistický systém jako výsledek společenských procesů a tak i najít důvody a způsoby jeho vznikání a způsoby existence. To je i důvod, proč jsou v této části webových stránek zařazeny i Ekonomicko filozofické rukopisy. Právě dynamika historických procesů a z toho plynoucí důsledky jsou jednou z největších předností Marxova myšlení.

Název dílaDatum vznikuKomentář
Nástin kritiky politické ekonomie 1844 Tuto práci napsal B. Engels. Je to první práce čistě ekonomického charakteru, kterou dvojice K.M. a B.E. vyprodukovala. Je to článek, který byl otištěn v časopise Deutsche-Francoesische Jahrbuecher v únoru 1944. Marx se na tuto práci odkazuje v předmluvě svého díla Ke kritice politické ekonomie.
Ekonomicko filozofické rukopisy 1844 Tento dokument je z webové stránky slovenských komunistů, zde skočit na odkaz 'e knihy'. Jeden ze základních (byť fragmentárních a nedokončených) děl K. Marxe.
Hlavní momenty tohoto (fragmentárního) spisu:
  1. Kritika Hegelovy filozofie
  2. Prvotní rozbory ekonomických kategorií - kapitál, zisk, renta, mzda
  3. Poprvé se objevují "Kritické" rozbory ekonomických teorií merkantilitů, fyziokratů, Smitha a Ricarda
  4. Opět poprvé je systematicky rozebírání odcizení člověka v kapitalistické společnosti
Nedávno vyšel český překlad knihy Ericha Fromma - "Obraz člověka u Marxe", kde je podstatná část ekonomicko-filozofických rukopisů nově přeložena. Podle mne jde o dobrý překlad s jednou zajímavostí - to, co se do češtiny překládalo jako "výrobní síla", je v tomto překladu označováno jako "produktční síla", címž překladatel chtěl zdůraznit, že Marx neměl na mysli jenom úzce výrobní síly továren a úsilí manuální práce ale celkovou produkční sílu společnosti včetně produkce umělecké, intelektuální atd. Neumím německy a zatím se k tomu neumím postavit. Rozhodně je to vede k úplně jinému čtení Marxových děl.
Námezdní práce a kapitál 1847 Jde o sadu Marxových přednášek pro Německý dělnický spolek v Bruselu v prosinci 1847. Toto znění je ze sebraných spisů, kde je otištěna přeložená verze z „Neue Rheinische Zeitung" z roku 1849. Rukopis Mzda je jednoznačným a přímým doplněm těchto přednášek.
Mzda 1847 Jak bylo řečeno předtím, jsou tyto poznámky doplňkem k přednáškám Námezdní práce a kapitál. Opravdu soustředěno pouze na problematiku mzdy (co to je, vztah mzdy k výrobním silám společnosti, konkurence mezi dělníky, kolísání mzdy atd.) dle Marxe a komentáře k dalším autorům.
Rukopisy Grundrisse - svazek 1 1858 Jedno z nejčtenějších Marxových děl, i když nejde o dílo ve vlastním slova smyslu, ale o jeho poznámky, které byly přípravou na budoucí kritický spis o kapitálu (Marxova představa o tomto spisu se neustále měnila, dnes známý Kapitál vlastně není přesně tím dílem, které Marx původně zamýšlel). V každém případě je evidentní vliv na spis Ke kritice politické ekonomie, který nakonec zůstal bez pokračování, protože následně byl vydán první díl Kapitálu. Tento elektronický dokument vznikl dopracováním elektronizace uvedené na webových stránek Strany demokratické levice , kde je uložen jako sada webových stránek. Převzal jse stávající text, provedl některé korektury a opravy v odkazech na kapitoly a dopracoval zbytek textu. Přišlo mi líto nemít tento díl celý, když už do něho bylo vloženo tolik práce.
Rukopisy Grundrisse - svazek 2 1858 Druhý díl.
Rukopisy Grundrisse - svazek 3 1858 Třetí díl. V knižním vydání je dodatek - první verze úvodu k dokumentu "Ke kritice politické ekonomie" a index k sešitům rukopisů grundrisse. Tyto dodatky nejsou obsahem elektronizace.
Ke kritice politické ekonomie 1859 Spis Ke kritice politkcé ekonomie představuje první ucelený pokus o systematický výklad ekonomické teorie kapitalismu od Marxe. Původně bylo zamýšleno jako počátek díla, které nakonec skončilo v jiné struktuře jako Kapitál I, II, III a Teorie Nadhodnoty. Celý text vyšel dvakrát - jednou samostatně v lednu 1953 jako samostatná kniha nakladatelství politické literatury v překladu Vítězslava Provazníka, Oldřicha Šebeka a Ladislava Štolla - to je i elektronizovaná verze. Tento překlad byl pořízen z vydání nakladatelství družstva zahraničních dělníků v Moskvě-Leningradě r. 1934. Při překladu přihlíželi k ruskému překladu z roku 1949. Podruhé pak spis vyšel v rámci sebraných spisů Marxe a Engelse ve svazku 13.
Mzda, Cena, Zisk 1865 Tento dokument je zápis Marxovy přednášky ze zasedání ústřední rady (později nazývané jako generální rada) Mezinárodního dělnického sdružení v roce 1865. Jde o stručný a velice srozumitelný výklad základních ekonomnických kategorií - podstatně jasnější než v předchozích pracech. Zajímavé je, že ačkoliv závěry jsou logické a nejsou formulovány agresivně, jejich obsah je velice radikální, a to přesto, že bezprostředně vyplývající právě z věcné analýzy ekonomických kategorií. Zde uvedená elektronizace vychází z překladu a struktury uvedené v Marxových sebraných spisech. Tuto přednáškulze v podstatě chápat jako shrnutí části výsledků z Marxova kapitálu.